Adatkezelési tájékoztató
Szijártó Zsolt e.v. a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

Szijártó Zsolt e.v. (székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi utca 66. 1.lph. 5.em. 2. ajtó) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

Jelen tájékoztató célja, hogy Szijártó Zsolt e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Vállalkozó) által kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket, eljárásokat, alkalmazott gyakorlatot összefoglalja, arról a felhasználóit tájékoztassa.

A Vállalkozó szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Vállalkozó megbízásából az adatfeldolgozásban résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően kezelni.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A tájékoztató elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt követelményekkel összhangban készült:
 Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);
 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);
 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt”),
 A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.).
 Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Társaság folyamatosan, de legalább évente
frissíteni köteles. Amennyiben új adatkezelési tevékenység merülne fel, úgy a tájékoztató
kiegészítését haladéktalanul elvégezzük.
Fogalmi háttér
 A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a Rendelet 4. cikkében meghatározott
értelmező fogalommagyarázatoknak, így különösen:
 Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
 Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
Személyes adatok kezeléséhez;
 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak.
 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;
 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; –
 Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fogalommagyarázatai eltérnek jelen
tájékoztató fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az
irányadóak.
Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
Az Adatkezelő Szijártó Zsolt e.v.
adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, mivel az adatkezelés mértéke nem teszi szűkségessé.
Igénybe vett adatfeldolgozók
A Vállalkozó a következő adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe a tevékenysége végzése
során, illetve részére továbbít adatokat:
Bérszámfejtés / könyvelés:
 Illia Béla (székhely: 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 57.; adószám: 51143097-1-34)
A Vállalkozó vásárlóitól érkezett megrendelések házhoz szállításához:
 GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351
Alsónémedi GLS Európa u. 2.; adószám: 12369410-2-44)
 Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6., adószám: 10901232-2-
44.)
 Foxpost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.; adószám: 25034644-2-10)
Online bankkártyás fizetési mód választása esetén
 OTP Bank (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)
Számlázás:
 Billingo Technologies Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet , adószám:
27926309-2-41 , cégjegyzékszám: 01-10-140802)
A weboldalon történő vásárlás során kezelt személyes adatok
Az adatkezelés jogalapjai, céljai
Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Az adatkezelés célja a webáruházában történő
vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a
megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése,
a vásárlói kapcsolattartás.
A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A kezelt személyes adatok:
Kötelezően megadandó:
 Vezetéknév
 Keresztnév
 Jelszó
 E-mail cím
 Számlázási név
 Számlázási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
 Szállítási cím (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
 Telefonszám
Opcionális megadható:
 adószám
Az adatkezelés ellen adatkezelőnk elérhetőségén bármikor tiltakozhat. Tájékoztatni szeretnénk,
hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés
jogszerűségét.
Az adatkezelés a szerződés teljesítéséig, illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától
számított 5 évig tart; illetve a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás
vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig.
A személyes adatok címzettjei
A megadott adatokhoz a Vállalkozó és alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő
tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
A személyes adatok címzettjei
A megadott adatokhoz a Vállalkozó és annak alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő
tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok
Az adatkezelés jogalapjai, céljai
A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. A regisztráció során
megadott adatokat kizárólag hírlevél küldési céllal kezeljük.
A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott e-mail cím.
Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után további
hírlevél nem kerül kiküldésre.
Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén, illetve a hírlevélen keresztül bármikor
visszavonhatja. 0Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk,
harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.
A személyes adatok címzettjei
A megadott adatokhoz a Vállalkozó és alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő
tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó
tájékoztató
Az adatkezelés jogalapjai, céljai
A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. Az
adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.
A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A kapcsolatfelvétel során kötelezően a nevet, email címet, illetve opcionálisan a telefonszámot
kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart.
A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni
szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó
adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok címzettjei
A megadott adatokhoz a szolgáltató értékesítéssel foglalkozó munkatársaiaz üzenetben jelzettek /
kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
Cookiek használatának szabályzata
A jelen szabályzat hatálya kiterjed mindazon sütikre, illetőleg egyéb technológiákra, amelyeket
Szijártó Zsolt e.v. (székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi utca 66. 1.lph. 5.em. 2. ajtó) által üzemeltetett
https://zsobaba.hu/ weboldal és webáruház használnak.
A sütik következő céllal vannak használva:
 a weboldal működése érdekébe,
 a weboldal látogatóinak viselkedési felülvizsgálata érdekébe,
 reklámozási céllal.
A sütik olyan rövid szöveges, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a felhasználó által
felkeresett honlapok töltenek le a számítógép, mobil készülék vagy más berendezés böngészőjére,
amelyről az internetet használják.
Leginkább ezek a fájlok teszik lehetővé a felhasználó termináljának a felismerését és a tartalom egy
releváns módon való bemutatását, a felhasználó tetszésére igazítva. A Sütik egy kellemes navigációt
biztosítanak a felhasználó számára, illetve elősegítik az eMAG azon törekvéseit, hogy
gördülékenyebb, alkalmazkodott szolgáltatásokat tudjon nyújtani a felhasználóknak, pl.- online
adatvédelem terén való igények, bevásárlókosár vagy lényeges reklám. Ugyanakkor aggregát
anonim statisztikák előkészítésében is használjuk, amely segít bennünket megérteni hogyan részesül
egy felhasználó az internet weboldalainkban, ez által javíthatunk ezek szerkezetén és tartalmán a
felhasználó személyes azonosítása nélkül.
Kimondottan a weboldal működéséhez szükséges Sütik és/vagy technológiák a weboldal
megfelelően való működéséhez lényegesek, az Ön készülékére, a weboldalra való belépés
pillanatában vagy adott esetben a weboldalon végzett tevékenység során állítódnak be. Beállíthatja
a böngészőjét, hogy blokkolja a sütiket, viszont ebben az esetben a weboldal bizonyos részei nem
fognak helyesen működni.
A Sütik és/vagy hasonló technológiák egy központi pontot jelentenek az Internet hatékony
működését illetően, egy barátságos böngészési tapasztalat létrehozásában segít, amely mindegyik
felhasználó tetszése és érdekei szerint alkalmazkodik. A Sütik letiltása vagy kikapcsolása
eredményeként bizonyos weboldalak vagy azok részei használhatatlanná válhatnak.
A Sütik kikapcsolása nem azt jelenti, hogy a törvény tiszteletben tartásával már nem fog online
reklámokat kapni – hanem csak azt, hogy a készüléke már nem tartja számon a kedvelt beállításait
és érdekeit, amelyeket a böngészési magatartása által nyilvánított ki. Példák a Sütik fontos
felhasználására (amelyek nem szükségeltetik egy felhasználó egy fiók általi bejelentkezését):
Felhasználó kedvenc beállításai szerint alkalmazkodott tartalom és szolgáltatások – termék és
szolgáltatás kategóriák.
Felhasználó érdekeihez alkalmazkodott ajánlatok
Jelszavak megjegyzése
A gyerekvédelmi szűrők megjegyzése, amit az Internet tartalmat illeti (family mode opciók, safe
search funkciók).
Reklámok lejátszási gyakoriságának korlátozása – egy weboldalon egy felhasználónak egy
bizonyos reklám megjelenítési számának a korlátozása.
Lényeges reklám szolgáltatása egy felhasználó számára.
Elemzési-tulajdonságok felmérése, optimalizálása és adaptációja – mint például egy weboldalon
egy bizonyos böngészési forgalmi szint jóváhagyása, milyen típusú tartalom kerül megtekintésre,
illetve az a mód, amely által a felhasználó elér egy weboldalra (pl.: keresők által, közvetlenül, más
weboldalakról stb.). A weboldalak ezeket az elemzőket a használatukra nézve lefuttatják annak
érdekébe, hogy szolgáltatásaikat a felhasználó javára adaptálják.
Általában a böngészőknek be vannak építve adatvédelmi beállításai, amelyek különböző Sütielfogadási szinteket szolgáltatnak, ezek érvényességi időszakát és automatikus törlést, miután a
felhasználó meglátogatott egy bizonyos weboldalt.
Más biztonsági tényezők a Sütiket illetően:
A böngésző beállításainak testre szabása ami a sütiket illeti, annak érdekébe, hogy Önnek egy
kényelmes süti-felhasználási szintet nyújtson.
Ha Ön az egyedüli személy, aki a számítógépet használja, ha akarja, hosszabb időszakokat is
beállíthat a korábbi böngészések és a bejelentkezési személyes adatok tárolására.
Ha többen hozzáférhetnek a számítógépéhez, beállíthatja a böngészőt úgy, hogy a böngésző
mindegyik lezárása után az személyes adatok törlődjenek. Ez a Sütiket küldő weboldalakra való
belépés és a böngészési szesszió lezárásánál minden információ törlése egyik változata

KAPCSOLAT

NYITVATARTÁS

Shopping Cart